د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د تازه عملیاتو د اعلان مخالفت ولې کېږي؟

Only 20% of the audio is playable for your preview and verification. The full audio is provided at the time of download.