‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مطیع الله ویسا څوک وو ولې په نیولو دومره غوغا جوړه ده

Only 20% of the audio is playable for your preview and verification. The full audio is provided at the time of download.