லுலு குழு பாலியல் சர்ச்சை-தற்போது நிலவரம்-கேள்வி பதில் தோழர் தமிழச்சி,

Only 20% of the audio is playable for your preview and verification. The full audio is provided at the time of download.